Toekomst basisschool

Update basisschool

Sinds alle rumoer rond het plan om de basisscholen in de kleine kernen te sluiten, hebben we jaarlijks overleg met bestuur van Paraatscholen. Half januari hebben we samen gezeten met de directie van Paraat, onze directeur, Dicky ter Beek, 4 leden van Lievelds en Vragenders Belang en iemand van de Medezeggenschapsraad. Het was een open gesprek waarin naar voren kwam dat de samenwerking tussen beide scholen steeds beter wordt. Er wordt door de leerkrachten steeds meer overlegd en er wordt expertise uitgewisseld. Studiedagen worden samen ingevuld. Beide scholen houden wel hun eigen visie.  Daarnaast wordt er Paraatbreed slimmer gekeken naar aanschaf van materialen. Het leerlingenaantal voor beide scholen is stabiel en voldoende. Naar aanleiding daarvan hebben we het ook gehad over de kwaliteit van het onderwijs. Hierover is de inspectie en het paraatbestuur tevreden. Er zijn enkele activiteiten in de beide dorpen waarin wij als belangenverenigingen de samenwerking met school zoeken en andersom. U kunt hierbij denken aan het ontwerp van een nieuw schoolplein, de samenwerking rondom de dodenherdenking en de 5 mei viering. We vonden het een erg positief gesprek.

Update basisschool mei 2017 - intentieverklaring

Schoolbestuur LIMA/Reflexis, de kleine kernen van Oost Gelre en het gemeentebestuur van Oost Gelre hebben op 17 mei een intentieverklaring ondertekend over de toekomst van het basisonderwijs in de kleine kernen.

 Een werkgroep met afgevaardigden van alle drie partijen heeft het afgelopen jaar intensief overleg gevoerd over de leefbaarheid in de kleine kernen Lievelde, Vragender, Harreveld, Zieuwent en Mariënvelde en Zwolle. Een leefbaarheid die onder druk staat door demografische ontwikkelingen. Dit heeft gevolgen voor voorzieningen in de kleine kernen, voor sport, zorg, wonen en werken, maar ook voor de school in de kleine kern.

Onder regie van de gemeente heeft de werkgroep het afgelopen jaar gewerkt aan een bovendorpse visie op leefbaarheid in de kleine kernen. Een belangrijk  aspect daarin is de school in de kleine kern. Alle partijen onderschrijven dat de school een wezenlijk onderdeel is van de leefbaarheid binnen een dorp.

LIMA/Reflexis, inmiddels bekend onder naam Paraatscholen, heeft nu afspraken gemaakt met de dorpsbelangenorganisaties van de kleine kernen waar de school actief is. Die afspraken hebben tot doel in gezamenlijkheid te kijken hoe ze het onderwijs in de kleine kernen op een verantwoorde manier kunnen blijven faciliteren. 

Klik hier om de getekende intentieverklaring in te zien.

 

 

Update basisschool maart 2017

Er vindt maandelijks constructief overleg plaats tussen de DBO's van de kleine kernen, de gemeente en Stichting Lima over het behoud van het basisonderwijs in de kleine kernen van Oost Gelre. Het financiele plaatje van Lima wordt onder de loep genomen, als ook de verschillende vormen/mogelijkheden van basisonderwijs, de kwaliteit en de continuiteit. In januari heeft dit geleid tot een overzicht van "laag hangend fruit", dat wil zeggen korte termijn oplossingen die kunnen bijdragen aan het behoud van de basisschool. Daarnaast is iedere DBO in februari/maart afzonderlijk uitgenodigd bij Lima om de specifieke situatie van hun eigen basisschool te bespreken. De afvaardiging van Lievelde heeft dit gesprek als zeer positief ervaren, er werd voornamelijk over kansen en mogelijkheden gepraat om de basisschool zo lang mogelijk open te houden. De uitkomst van deze gesprekken zullen in het oveleg tussen Lima-Gemeente-DBO's van 11 april 2017 besproken worden. Op basis hiervan zullen er nieuwe plannen gemaakt worden. 

Ontvang de nieuwsbrief

Wilt u het nieuws van Lievelde en Lievelds Belang per e-mail ontvangen? Meld u dan hier aan.
Please wait

Contact info

Gebruik ons contactformulier

of mail rechtstreeks naar

info@lieveldsbelang.nl

FacebookTwitterYoutube