Toekomst basisschool

Update basisschool mei 2017 - intentieverklaring

Schoolbestuur LIMA/Reflexis, de kleine kernen van Oost Gelre en het gemeentebestuur van Oost Gelre hebben op 17 mei een intentieverklaring ondertekend over de toekomst van het basisonderwijs in de kleine kernen.

 Een werkgroep met afgevaardigden van alle drie partijen heeft het afgelopen jaar intensief overleg gevoerd over de leefbaarheid in de kleine kernen Lievelde, Vragender, Harreveld, Zieuwent en Mariënvelde en Zwolle. Een leefbaarheid die onder druk staat door demografische ontwikkelingen. Dit heeft gevolgen voor voorzieningen in de kleine kernen, voor sport, zorg, wonen en werken, maar ook voor de school in de kleine kern.

Onder regie van de gemeente heeft de werkgroep het afgelopen jaar gewerkt aan een bovendorpse visie op leefbaarheid in de kleine kernen. Een belangrijk  aspect daarin is de school in de kleine kern. Alle partijen onderschrijven dat de school een wezenlijk onderdeel is van de leefbaarheid binnen een dorp.

LIMA/Reflexis, inmiddels bekend onder naam Paraatscholen, heeft nu afspraken gemaakt met de dorpsbelangenorganisaties van de kleine kernen waar de school actief is. Die afspraken hebben tot doel in gezamenlijkheid te kijken hoe ze het onderwijs in de kleine kernen op een verantwoorde manier kunnen blijven faciliteren. 

Klik hier om de getekende intentieverklaring in te zien.

 

 

Update basisschool maart 2017

Er vindt maandelijks constructief overleg plaats tussen de DBO's van de kleine kernen, de gemeente en Stichting Lima over het behoud van het basisonderwijs in de kleine kernen van Oost Gelre. Het financiele plaatje van Lima wordt onder de loep genomen, als ook de verschillende vormen/mogelijkheden van basisonderwijs, de kwaliteit en de continuiteit. In januari heeft dit geleid tot een overzicht van "laag hangend fruit", dat wil zeggen korte termijn oplossingen die kunnen bijdragen aan het behoud van de basisschool. Daarnaast is iedere DBO in februari/maart afzonderlijk uitgenodigd bij Lima om de specifieke situatie van hun eigen basisschool te bespreken. De afvaardiging van Lievelde heeft dit gesprek als zeer positief ervaren, er werd voornamelijk over kansen en mogelijkheden gepraat om de basisschool zo lang mogelijk open te houden. De uitkomst van deze gesprekken zullen in het oveleg tussen Lima-Gemeente-DBO's van 11 april 2017 besproken worden. Op basis hiervan zullen er nieuwe plannen gemaakt worden. 

Update basisschool oktober 2016

De school is van groot belang voor de leefbaarheid in de kleine kern. Dat onderschrijven ook de dorpsbelangenorganisaties, de schoolbesturen van Lima en Reflexis en de gemeente. Maar leefbaarheid is meer. Het gaat ook over voorzieningen, zorg, sport, wonen en werken. Samen zoeken ze oplossingen voor alle aspecten van leefbaarheid in de kleine kernen. Onlangs zijn de eerste concrete afspraken hiervoor gemaakt:

1. In beeld brengen van de financiele cijfers en de juiste prognoses

2. In kaart brengen van de verschillende onderwijsvormen

3. In beeld brengen van de leeftbaarheid in de kleine kernen

De werkgroep bestaande uit DBO's, schoolbestuur en de gemeente brengt alle informatie samen en bespreekt in november de resultaten. 

Klik hier voor het volledige persbericht over dit onderwerp.

 

 

Ontvang de nieuwsbrief

Wilt u het nieuws van Lievelde en Lievelds Belang per e-mail ontvangen? Meld u dan hier aan.
Please wait

Contact info

Gebruik ons contactformulier

of mail rechtstreeks naar

info@lieveldsbelang.nl

FacebookTwitterYoutube